Регламент (ЕС) № 647/2011 на Комисията от 4 юли 2011 година за поправка на словенската версия на Регламент (ЕС) № 258/2010 за налагане на специални условия върху вноса на гума гуар, която е с произход от Индия или е изпратена от същата държава, поради риска от замърсяване с пентахлорфенол и диоксини и за отмяна на Решение 2008/352/ЕО Текст от значение за ЕИП