Решение на Комисията от 26/01/2010 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.5744 - TORAY / TCC / JV) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)