Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (ΕΚΤ/2011/25) (2011/870/ΕΕ)