Решение на Европейската централна банка от 14 декември 2011 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2011/25) (2011/870/ЕС)