Определение на Съда (пети състав) от 4 юни 2009 г. Определение на Съда (пети състав) от 4 юни 2009 г.#Belgische Staat срещу KBC Bank NV (C-439/07) и Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV срещу Belgische Staat (C-499/07).#Искане за преюдициално заключение: Hof van Beroep te Brussel и Rechtbank van eerste aanleg te Brugge - Белгия.#Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник - Членове 43 ЕО и 56 ЕО - Директива 90/435/ЕИО - Член 4, параграф 1 - Национална правна уредба, насочена към премахване на двойното данъчно облагане на разпределената печалба - Приспадане на размера на получените дивиденти от облагаемата основа на дружеството майка само доколкото то е реализирало облагаема печалба.#Съединени дела C-439/07 и C-499/07.