Съобщение на Комисията относно удължаване на прилагането на правилата съгласно Съобщение на Комисията относно някои правни аспекти, свързани с кинематографичнте и други аудиовизуални дейности, (Съобщение относно филмовата индустрия) от 26 септември 2001 г. (Текст от значение за ЕИП)