Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Лисабонската програма и вътрешния пазар“ (становище по собствена инициатива)