Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5535 — Renesas Technology/NEC Electronics) Текст от значение за ЕИП