Резюме на решение на Комисията от 28 март 2012 година относно процедура за прилагане на член 23 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (Дело COMP/39.793 — EPH и други) (нотифицирано под номер C(2012) 1999 final)