Писмен въпрос E-002096/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията. Насилствени репресии в Либия