Писмен въпрос P-4088/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) до Комисията. Продължаващо експулсиране на християни от Мароко за предполагаемо извършване на проповеди и необходимост Комисията да призове Мароко да спазва член 2 от Споразумението за асоцииране