Решение на Съда (голям състав) от 12 юли 2011 г.#L’Oréal SA и други срещу eBay International AG и други.#Искане за преюдициално заключение: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Обединеното кралство.#Марки - Интернет - Предлагане за продажба на електронен пазар за потребители в Съюза на маркови стоки, предназначени от притежателя на марката за продажба в трети държави - Отстраняване на опаковките на посочените стоки - Директива 89/104/ЕИО - Регламент (ЕО) № 40/94 - Отговорност на оператора на електронен пазар - Директива 2000/31/ЕО (Директива за електронната търговия) - Налагане на съдебна забрана на този оператор - Директива 2004/48/ЕО (Директива относно упражняването на права върху интелектуалната собственост).#Дело C-324/09. Решение на Съда (голям състав) от 12 юли 2011 г.