2012/364/ЕС: Решение на Съвета от 25 юни 2012 година за позицията, която да бъде взета от Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП относно изменението на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП