Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1307 z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 6382) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)