2012/564/ЕС: Решение на Европейския парламент от 10 май 2012 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2010 година