Sklep Sveta z dne 6. decembra 2012 o sprejetju stališča Sveta o predlogu proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013