Мобилизиране на ЕПФГ: заявление EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant разделение 18/Нидерландия Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2011 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant разделение 18, подадено от Нидерландия) (COM(2011)0386 – C7-0173/2011 – 2011/2137(BUD))#ПРИЛОЖЕНИЕ