Решение на Комисията от 15/09/2010 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.5955 - METINVEST BV / IISW) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)