Писмен въпрос E-010932/10 João Ferreira (GUE/NGL) до Комисията. Мерки за предотвратяване на спекулации с хранителни стоки