Решение на Съвета от 12 юли 2011 година относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко