Vec C-295/12 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z  10. júla 2014 – Telefónica SA, Telefónica de España SAU/Európska komisia, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association (Článok 102 ZFEÚ — Zneužitie dominantného postavenia — Španielske trhy so širokopásmovým prístupom na internet — Stláčanie cien — Článok 263 ZFEÚ — Preskúmanie zákonnosti — Článok 261 ZFEÚ — Neobmedzená právomoc — Článok 47 Charty — Zásada účinnej súdnej ochrany — Neobmedzená právomoc pri preskúmaní — Výška pokuty — Zásada proporcionality — Zásada zákazu diskriminácie)