Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 41/2011 от 1 април 2011 година за изменение на приложение XVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово законодателство и равно третиране на мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП