Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 στοιχείο στ) του πρωτοκόλλου II σχετικά με τον ορισμό της έννοιας των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας όσον αφορά την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου