Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа