Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5768 — Klöckner/Becker) Текст от значение за ЕИП