TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh treoir ón gComhairle lena mbunaítear Doiciméad Práinne Taistil an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 96/409/CBES (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile Rapóirtéir: Kinga Gál