Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6008 — IK/GHD) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП