Дело T-262/07: Решение на Общия съд от 29 март 2012 г. — Литва/Комисия (Земеделие — Обща организация на пазарите — Мерки, които трябва да бъдат приети поради присъединяването на нови държави членки — Акт за присъединяване от 2003 г. — Определяне на излишъците от запаси на селскостопански продукти, различни от захар, и финансовите последствия от отстраняването им от пазара — Цел, преследвана от разпоредба на първичното право — Решение 2007/361/ЕО)