Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9793 — Permira/Sneakers Maker) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 178/01