Заключение на генералния адвокат Roemer представено на14 май 1970 г.