Ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάμει της διαδικασίας του άρθρου 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα — Κατάργηση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που έχουν επιβληθεί στις τακτικές αεροπορικές γραμμές Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ