Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/987 z 20. januára 2020, ktorým sa opravujú niektoré jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1254/2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami (Text s významom pre EHP)