Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/987 (2020. gada 20. janvāris), ar kuru labo Deleģētās regulas (ES) Nr. 1254/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz dzīvojamo ēku ventilācijas iekārtu energomarķējumu, atsevišķu valodu versijas (Dokuments attiecas uz EEZ)