Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/987 2020 m. sausio 20 d. kuriuo ištaisomos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1254/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES papildoma gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimais, tam tikrų kalbų redakcijos (Tekstas svarbus EEE)