Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/987, 20. jaanuar 2020, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) nr 1254/2014 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses elamuventilatsiooniseadmete energiamärgistusega) teatavaid keeleversioone (EMPs kohaldatav tekst)