Υπόθεση T-397/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Ιουλίου 2019 — Hugo’s Hotel κατά EUIPO — H’ugo’s (HUGO’S BURGER Bar) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης HUGO’S BURGER Bar — Προγενέστερο λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης H’ugo’s — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001)