Υπόθεση C-43/11: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 6ης Ιουλίου 2011 [Αίτηση του Tribunale di Milano (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Procura della Repubblica κατά Assane Samb