Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2031 на Комисията от 12 ноември 2019 година за установяване на заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за отраслите за производство на храни, напитки и млечни продукти съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 7989) (текст от значение за ЕИП)