Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1376 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2017, για την ανανέωση της έγκρισης της βαρφαρίνης ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$