/* */

Писмен въпрос E-010853/10 David Campbell Bannerman (EFD) до Съвета. Европейски жандармерийски сили — правен имунитет