Писмен въпрос E-4874/10 Charles Tannock (ECR) до Комисията. Влошаване на продоволствената криза в Западна Африка