Писмен въпрос E-003164/11 Britta Thomsen (S&D) до Комисията. Кодекс на поведение на Европейската служба за външна дейност за командирования персонал, по-специално по отношение на сексуалната експлоатация и сексуалното малтретиране