Резолюция на Европейския парламент от 10 май 2012 година включваща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия и Десетия европейски фонд за развитие за финансовата 2010 година