Писмен въпрос E-5475/09, зададен от Kathleen Van Brempt (S&D) на Комисията. Отрицателно странично въздействие на рамковата директива за отпадъците по отношение на изгарянето на отпадъци