P7_TA(2012)0480 Прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу (COM(2011)0600 — C7-0307/2011 — 2011/0262(COD)) P7_TC1-COD(2011)0262 Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна