Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5834 — Coca-Cola Enterprises/Coca-Cola Drycker Sverige AB/Coca-Cola Drikker AS) — Дело кандидат за опростена процедура текст от значение за ЕИП