Υπόθεση T-575/12: Προσφυγή της 28ης Δεκεμβρίου 2012 — Pyrox κατά ΓΕΕΑ — Köb Holzheizsysteme (PYROX)