Zadeva C-419/17 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 23. januarja 2019 – Deza a.s./Evropska agencija za kemikalije, Kraljevina Danska, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Švedska, Kraljevina Norveška (Pritožba – Uredba (ES) št. 1907/2006 (Uredba REACH) – Priloga XIV – Izdelava seznama snovi, ki so predmet avtorizacije – Vpis na seznam snovi, ki bodo morda vključene v Prilogo XIV – Posodobitev vpisa na seznam za snov bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP) – Domnevne napake pri razlagi in uporabi Uredbe REACH in načela pravne varnosti – Izkrivljanje dejstev in dokazov – Obseg nadzora)