Υπόθεση T-212/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Ιουλίου 2012 — Δανία κατά Επιτροπής (ΕΓΤΠΕ — Τμήμα «Εγγυήσεων» — Δαπάνες εξαιρούμενες από τη χρηματοδότηση — Αροτραίες καλλιέργειες — Παύση καλλιέργειας εκτάσεων)