2012/459/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 3 август 2012 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Италия през 2011 г. (нотифицирано под номер C(2012) 5265)